Orders for Desktop Applications

Desktop program creation projects

Generator Świata Gry

Budget

undetermined

Celem jest stworzenie proceduralnego generatora trójwymiarowego świata gry. (Minecraft, Dwarf Fortress) Świat poza ukształtowaniem terenu powinien być podzielony na biomy, mieć morza, jeziora, rośliny, jaskinie, złoża mineralne. Poszczególne elementy świata mogą być generowane jedna po drugiej ale muszą być parametryzowane. Wymagania implementacja w języku c# .net6, testy jednostkowe specflow. Mile widziana jest także implementacja wizualizacji świata przy użyciu silnika Unity.

Active job
 

Offers

0

 

Expires

23.12.2023

Stworzenie generatora plików PDF w języku Java

Budget

undetermined

Opracowanie generatora PDF działającego na bazie Servlet 3, iText i JPA stanowi kluczowy element projektu. Ten generator będzie pełnić istotną rolę w procesie generowania i dostarczania plików PDF na platformie. Dlatego też potrzebujemy dokładnie zdefiniować jego funkcje, strukturę i zależności. Generator PDF będzie oparty na technologii Servlet 3, co oznacza, że będzie to część aplikacji internetowej, która obsługuje żądania HTTP. Servlety umożliwią komunikację z przeglądarką użytkownika oraz innymi klientami. Warto zaznaczyć, że Servlet 3 wprowadza znaczące ułatwienia w obszarze obsługi żądań asynchronicznych, co może być przydatne w przypadku generowania bardziej złożonych plików PDF. Do generowania plików PDF wykorzystamy bibliotekę iText, która jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do manipulacji plikami PDF w języku Java. iText umożliwia tworzenie, modyfikację i generowanie dokumentów PDF w sposób programatyczny, co jest kluczowe dla naszego projektu. Dodatkowo, JPA (Java Persistence API) będzie wykorzystywane do zarządzania danymi, które zostaną umieszczone w wygenerowanych plikach PDF. JPA jest standardem Java umożliwiającym dostęp i zarządzanie danymi w bazach danych za pomocą obiektów i zapytań SQL. Ostatecznym celem opracowania tego generatora PDF jest umożliwienie użytkownikom aplikacji generowania spersonalizowanych plików PDF na podstawie danych przechowywanych w bazie danych za pośrednictwem interfejsu webowego. Ten generator PDF będzie mógł być wykorzystywany w różnych scenariuszach, takich jak generowanie faktur, raportów czy dokumentów zawierających dane klientów. Jego implementacja będzie wymagała starannego planowania, projektowania i testowania, aby zapewnić nie tylko funkcjonalność, ale także wydajność i niezawodność. W związku z tym, opracowanie tego generatora PDF będzie stanowiło istotny krok w rozwijaniu i udoskonalaniu naszej aplikacji.

Potrzebna aplikacja do zarządzania magazynem

Budget

undetermined

Potrzebujemy aplikacji desktopowej, która pomoże w zarządzaniu magazynem, kontrolowaniu stanów zapasów i śledzeniu dostaw.

Aktualizacja istniejącej aplikacji desktopowej

Budget

8000 PLN

Nasza istniejąca aplikacja desktopowa potrzebuje aktualizacji i poprawy wydajności. Szukamy specjalisty, który dokona niezbędnych modyfikacji.

Rozwinięcie Aplikacji Biurowej

Budget

7000 PLN

Poszukujemy programisty do rozwoju naszej aplikacji biurowej do zarządzania dokumentami i zadaniami.

WPF C# .NET
Windows
macOS
Category

Orders for Desktop Applications

Desktop Application Development Projects

Desktop applications are an integral part of our daily lives, both in personal and business spheres. Creating desktop applications is an exciting challenge that encompasses a wide range of technologies and platforms. Projects in this field are diverse, ranging from simple tools to advanced business applications.

Types of Desktop Applications

There are many types of desktop applications that specialists work with, including:

 • Office Applications: Software for word processing, spreadsheets, presentation tools, and others that support office work.
 • Graphics Applications: Programs for graphic editing, design, animation, and other visual arts disciplines.
 • Project Management Applications: Tools that aid in planning, monitoring, and managing projects.
 • Business Applications: Software for business management, CRM systems, human resources management applications, and many others.

Desktop Application Development Technologies

Developing desktop applications requires various technologies depending on the platform and project requirements. Popular technologies and programming languages used in this field include:

 • Java: Java is a popular programming language for creating desktop applications, especially using JavaFX.
 • .NET: The .NET platform offers many tools for creating desktop applications, including Windows Forms and WPF.
 • Electron: Electron allows for creating desktop applications using web technologies such as HTML, CSS, and JavaScript.
 • C++: C++ is used for creating high-performance applications, such as computer games or graphic applications.

Popularity of Desktop Applications

Despite the development of web and mobile applications, desktop applications still enjoy significant popularity. They are often used in business, natural sciences, computer graphics, and many other fields where system performance and capabilities are crucial.

Challenges in Desktop Application Development

Developing desktop applications comes with certain challenges that programmers and designers must consider:

 • Operating System Compatibility: Desktop applications typically need to be compatible with various operating systems such as Windows, macOS, or Linux.
 • User Interface: Designing an intuitive and attractive user interface is a key aspect to ensure users can easily interact with the application.
 • Security: For desktop applications, especially those used in businesses, ensuring data security and access control is crucial.
 • Performance: Desktop applications often need to run efficiently, especially if they are used for calculations or processing large amounts of data.

The Future of Desktop Applications

While web and mobile applications are gaining popularity, desktop applications still have their place and application. Especially in fields where advanced functionality, performance, and access to system resources are needed, desktop applications remain irreplaceable. The development of technologies such as artificial intelligence and augmented reality opens up new possibilities for desktop applications.

Summary

Creating desktop applications is an exciting challenge that requires advanced technical knowledge and creativity. Despite increasing competition from other platforms, desktop applications continue to be indispensable in many fields. For professionals in this industry, there are plenty of opportunities to influence technology development and create applications that make users' lives easier worldwide.