Regulamin świadczenia usług

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://zlecenia-it.pl udostępniony jest przez Administratora na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Serwisu.

Dane kontaktowe Administratora:

adres e-mail: kontakt@zlecenia-it.pl

§1. Definicje

1. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem https://zlecenia-it.pl.

2. Administrator – Bartosz Parfanowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Front-End Bartosz Parfanowicz pod adresem ul. Zielona 14a lok. 10, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 7492105954, REGON: 383588338, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki .

3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu.

4. Zleceniodawca – Użytkownik publikujący zlecenie w Serwisie.

5. Freelancer – Użytkownik wyrażający wolę wykonania zlecenia opublikowanego w Serwisie.

6. Zlecenie – przygotowane przez Zleceniodawcę zlecenie stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.

7. Formularz zlecenia – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający publikację zlecenia.

8. Oferta – oświadczenie woli Freelancera zmierzające do zawarcia umowy ze Zleceniodawcą.

9. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta użytkownika w Serwisie z wykorzystaniem Formularza rejestracji.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający założenie Konta użytkownika.

11. Konto użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika w tym informacje o zleceniach.

12. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

§2. Postanowienia ogólne

1. Z usług świadczonych za pomocą Serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, działające w imieniu własnym lub na podstawie umocowania w imieniu innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości pranej, której prawo przyznaje zdolność prawną.

2. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

4. Korzystanie z Serwisu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.

5. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Serwisu. Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.

6. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.

8. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu.

§3. Ogólne warunki świadczenia usług

1. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną poprzez:

a) udostępnienie treści o ofercie, aktualnościach i usługach świadczonych w Serwisie,

b) umożliwienie dodawania oraz przeglądania zleceń,

c) umożliwienie składania ofert do zleceń i zawierania umów w przedmiocie wykonania zlecenia,

d) umożliwienie rejestracji w celu utworzenia Konta użytkownika oraz utrzymanie Konta użytkownika w Serwisie.

2. Administrator świadczy Usługi bezpłatnie.

3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej Usługi oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

c) dostęp do poczty elektronicznej.

5. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

§4. Rejestracja w Serwisie

1. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez poprawne wypełnienie Formularza rejestracji.

2. Użytkownik wypełniając Formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.

3. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.

4. Aktywacja Konta użytkownika następuje po kliknięciu przez Użytkownika w link aktywacyjny wysłany na jego adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie rejestracji.

5. Użytkownik po dokonaniu rejestracji definiuje charakter korzystania z Serwisu (Zleceniodawca lub Freelancer). Użytkownik może korzystać zarówno ze statusu Zleceniodawcy jak i Freelancera.

6. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto użytkownika.

7. Użytkownikowi zabrania się udostępniania Konta użytkownika osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Użytkownika.

8. Użytkownik nie posiada prawa do zbywania Konta użytkownika innym podmiotom.

9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożlwiających logowanie na Koncie.

§5. Konto użytkownika

1. Po poprawnym przebiegu procesu rejestracji w ramach Serwisu tworzone jest Konto użytkownika.

2. Użytkownik zarejestrowany po zalogowaniu się na Koncie użytkownika może korzystać z następujących funkcjonalności (Usług) zależnych od statusu w Serwisie:

a) tworzenie i publikowanie zleceń,

b) składanie ofert do zleceń,

c) dodawanie opinii na temat Freelancera.

3. W ramach korzystania z Serwisu Użytkownik może umieszczać treści zależnie od rodzaju funkcjonalności, z której korzysta. Treści zamieszczane w Serwisie lub przesyłane za pośrednictwem Serwisu muszą zawsze odpowiadać celowi Usługi, w ramach której udostępniono możliwość dodawania treści.

4. Użytkownik nie może zamieszczać treści:

a) nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalających popełnienie takiego czynu,

b) obrażających uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,

c) pomawiających inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,

d) znieważających lub zniesławiających inne osoby, a także godzących w dobre imię tych osób,

e) propagujących lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,

f) naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,

g) mających charakter bezprawny,

h) posiadających odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,

i) zawierających informacje reklamowe lub marketingowe niedotyczące działalności osoby publikującej treści lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Administratora.

5. Użytkownik zamieszczający jakiekolwiek treści w Serwisie zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tych treści oraz ich publikacji.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści zamieszczanych przez Użytkownika w ramach Serwisu, co może skutkować usunięciem treści z Serwisu w przypadku, gdy zamieszczona przez Użytkownika treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta użytkownika po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń.

8. Administrator posiada prawo do usunięcia Konta użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik nie spełnił swojego zobowiązania względem Usługodawcy po uprzednim wezwaniu, narusza postanowienia Regulaminu pomimo uprzedniego upomnienia lub w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Administratora lub innych Użytkowników.

9. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto użytkownika (z zastrzeżeniem ust. 10). W tym celu Użytkownik przesyła na adres poczty elektronicznej Administratora wiadomość zawierającą żądanie usunięcia Konta. Wiadomość powinna zostać wysłana z adresu poczty elektronicznej Użytkownika wykorzystanego do rejestracji w Serwisie.

10. W przypadku Zleceniodawcy lub Freelancera posiadających zlecenie w realizacji, usuniecie Konta użytkownika nie może nastąpić wcześniej niż po potwierdzeniu realizacji zlecenia.

§6. Zasady zamieszczania zleceń

1.W celu zamieszczenia zlecenia Zleceniodawca wypełnia Formularz zlecenia dostępny po wybraniu opcji „Dodaj zlecenie”.

2.Wypełniając Formularz zlecenia Zleceniodawca jest zobowiązany do wybrania kategorii zlecenia oraz wskazania co najmniej informacji obowiązkowych oznaczonych gwiazdką (*).

3.Treść zlecenia musi zostać sformułowana w języku polskim, pozostawać zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała, zgodna z wybraną kategorią oraz nie może naruszać postanowień §5 ust. 5 Regulaminu.

4.Zleceniodawca nie może zlecać usług, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje, w szczególności usług o charakterze seksualnym.

5.W przypadku przypisania zlecenia przez Zleceniodawcę do niewłaściwej kategorii, Administrator uprawniony jest do zmiany kategorii.

6.Utworzone przez Zleceniodawcę zlecenie podlega weryfikacji przez Administratora. W przypadku stwierdzenia niezgodności treści zlecenia z postanowieniami Regulaminu Zleceniodawca jest informowany o konieczności edycji zlecenia.

7.Zlecenie jest dostępne w Serwisie, tj. publikowane jest do momentu:

a) wyboru przez Zleceniodawcę oferty Freelancera,

b) upływu czasu na jaki zgodnie z wyborem Zleceniodawcy podlegało publikacji,

c) jego usunięcia przez Zleceniodawcę,

d) jego usunięcia przez Administratora zgodnie z postanowieniami Regulaminu (§5 ust. 6).

8.Zleceniodawca nie posiada możliwość edycji zlecenia po jego opublikowaniu w Serwisie. W przypadku konieczności zmiany zlecenia konieczne jest jego usunięcie oraz utworzenie nowego zlecenia.

9.Zleceniodawca z chwilą publikacji zlecenia udziela Administratorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z treści zlecenia (w części lub w całości) poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie w Serwisie, a także u partnerów Administratora za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Serwisu, w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie od liczby oraz formy dostępu.

10.Licencja udzielana jest przez Zleceniodawcę bez ograniczenia terytorialnego i liczbowego oraz bez wynagrodzenia dla Zleceniodawcy i innych podmiotów uprawnionych do treści.

11.Licencja wygasa z chwilą usunięcia zlecenia z zasobów Serwisu.

12.Administrator nie odpowiada za treść zlecenia. Administrator nie jest stroną umowy zawieranej w związku ze zleceniem pomiędzy Użytkownikami, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji lub nieprawidłową realizację umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami w związku ze zleceniem.

§7. Transakcje

1. Freelancer zainteresowany zleceniem za pomocą dostępnej w Serwisie funkcjonalności składa ofertę zawierającą propozycję wysokości wynagrodzenia za realizację zlecenia oraz proponowany termin realizacji.

2. Zleceniodawca nie jest zobligowany do wyboru propozycji obejmującej najniższe wynagrodzenie. Zleceniodawca dokonuje wyboru wykonawcy zlecenia według własnego uznania.

3. Celem wyboru wykonawcy Zleceniodawca korzysta z opcji „Akceptuj ofertę” dostępnej przy ofercie.

4. W momencie wyboru oferty pomiędzy Zleceniodawcą, a Freelancerem, którego oferta została zaakceptowana dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem jest realizacja zlecenia.

5. Warunki realizacji zlecenia, w tym wynagrodzenie, termin i sposób realizacji oraz kwestie przeniesienia na Zleceniodawcę autorskich praw majątkowych do przedmiotu zlecenia lub udzielnie licencji regulowane są bezpośrednio pomiędzy stronami umowy.

6. Administrator nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Zleceniodawcą, a Freelancerem. Administrator zapewnia jedynie zaplecze techniczne umożliwiające zawieranie umów pomiędzy Użytkownikami. Tym samym wszelka odpowiedzialność za realizację takiej umowy, w tym odpowiedzialność za roszczenia spoczywa na Użytkownikach będących stronami umowy.

7. Zleceniodawca zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Freelancera w związku ze zleceniem dokonuje zapłaty na warunkach określonych z Freelancerem. Administrator nie pośredniczy w przekazywaniu wynagrodzenia należnego Freelancerowi za wykonanie zlecenia.

8. Zleceniodawca zobowiązany jest do potwierdzenia prawidłowego wykonania zlecenia w terminie 7 dni od jego realizacji.

9. W przypadku braku potwierdzenia przez Zleceniodawcę prawidłowego wykonania zlecenia, zlecenie automatycznie uznaje się za zrealizowane. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Zleceniodawcy uchybiającemu postanowieniom ust. 8 publikacji kolejnych zleceń.

§8. System oceny

1. Administrator udostępnia system ocen Freelancera. Przez ocenę rozumie się określenie ogólnych wrażeń dotyczących realizacji zlecenia przez Freelancera.

2. Oceny i komentarze Zleceniodawca jest zobowiązany wystawiać mając na względzie stan rzeczywisty dotyczący przebiegu realizacji zlecenia. Niedopuszczalne jest wystawianie ocen i komentarzy wyłącznie w celu naruszenia dobrego imienia Freelancera.

3. Zabronione jest publikowanie ocen do zleceń, które zostały opublikowane dla pozoru i nie podlegały faktycznej realizacji.

4. Zabronione jest umieszczanie w komentarzu do oceny danych osobowych lub danych kontaktowych ocenianego Freelancera.

5. Oceny i komentarze są publikowane w Serwisie w sposób jawny dla każdego Użytkownika.

6. Dokonujący oceny ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do edycji lub usuwania ocen i komentarzy, które zostały wystawione z naruszeniem postanowień Regulaminu, a także naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje.

§9. Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań w Serwisie, w tym za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umów zawartych w związku z opublikowanym zleceniem.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników w Serwisie i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.

4. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne w Serwisie.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.

6. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do wysokości płatności uiszczonej przez Użytkownika za Usługę, chyba że co innego wynika z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

§10. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Administratora.

2. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w postaci udostępnienia Konta użytkownika, Administrator usuwa Konto użytkownika z Serwisu (z zastrzeżeniem §5 ust. 10).

3. Usunięcie Konta użytkownika może spowodować zakończenie usług świadczonych przez Administratora na rzecz Użytkownika.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym do usunięcia Konta użytkownika za okresem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni w przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym usunięcia Konta użytkownika w przypadku, gdy od ostatniej aktywności na Koncie użytkownika minęło co najmniej 6 miesięcy albo gdy od dnia rejestracji w Serwisie przez okres 3 miesięcy Użytkownik nie podjął żadnej czynności związanej z usługami świadczonymi za pośrednictwem Serwisu.

§11. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą Serwisu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.

3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Nierozpatrzenie reklamacji w zakreślonym terminie oznacza jej uwzględnienie przez Administratora.

§12. Własność intelektualna

1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Administratora na stronach Serwisu.

3. Korzystanie z Serwisu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.

4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,

b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na stronach Serwisu treści,

c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§13. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.

2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Serwisu lub wybranych funkcjonalności Serwisu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Serwisu.

3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie polskiemu sądowi powszechnemu zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 lipca 2023 r.